Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Vadvirág Élménybirtok (Szigetbecse hrsz 094/22.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshelyszolgáltatási szerződést köt Vendégeivel. A Vendégek a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak. 

1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételi 

Vendég telefonos vagy írásbeli (e-mail) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld, amelyet a Vendég elfogadott ajánlatként tud visszaküldeni a Szolgáltatónak. 

Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott Szolgáltató általi írásban megküldött elfogadásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. 

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. 

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés határozott időtartamra szól. 

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. 

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. 

Az szálláshelyen kizárólag csak azok a személyek, vendégek tartózkodhatnak, akikre a foglalás vonatkozik, továbbá csak annyi személy tartózkodhat a területen, amennyi fő visszaigazoláson szerepel! Kérjük ennek figyelembevételét!

A szobák, apartmanok pontos leírását a www.vadviragelmenybirtok.hu megnevezésű weboldalon lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható megfelelő információ. 

2. Ki- és bejelentkezés, felelősség 

Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket megállapodás szerinti nap 14:00 órától elfoglalni. 

A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10:00 óráig el kell hagynia. 

A vendégház foglaltságának függvényében felár ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg szükséges jeleznie. 

3. Az elszállásolás meghosszabbítása 

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. 

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a szobára vonatkozó árat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

4. Árak 

A Szolgáltató aktuális árai a vendégház weboldalán megtalálhatók. 

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül – beleértve a mindenkori kedvezményeket is – megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

Az ár mindig a kiválasztott szoba, apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb szolgáltatások (pl.: klíma-, babaágy-, pótágy használati díj) árát. 

A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre. 

5. Ajánlatok, kedvezmények 

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel. 

6. Lemondási feltételek 

Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: 

– A vendég jogosult foglalását következmények nélkül lemondani a foglaló megérkezésének napjáig, azonban a foglaló megfizetését követően a feltételek a következők: 

– 30 nappal a megrendelt időpont előtti lemondás esetén a lemondás költségmentes. 

– 30 nappal a megrendelt időponton belül történő lemondás esetén a megrendelés értékének 100 %-a fizetendő. 

Amennyiben a Vendég az érkezési napon 22:00 óráig nem érkezik meg és nem lett kikötve késői bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő nap 8:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják. 

A szerződő fél a foglalását minden esetben foglaló megfizetésével biztosítja. Ezt a visszaigazoláson jelzett időpontig teljesíteni kell. A teljesítés történhet bankkártyaadatok megadásával, átutalással vagy SZÉP kártyán keresztül amennyiben a kártya kibocsájtója ezt támogatja. 

Egyéb fizetési módok a helyszínen: vendégház által és/vagy szerződött partnere kiállított voucherek.

7. Fizetés módja

Foglaláskor előleg fizetése szükséges, melynek mértéke a foglalás végösszegének 50 %-a. Amennyiben lefoglalják szállásukat, úgy válasz emailben minden, a foglaláshoz szükséges információról tájékoztatást adunk. A végszámla rendezésére érkezéskor kerül sor, melyet a vendég készpénzben, bankkártyával, illetve OTP, MKB és K&H SZÉP- kártyával egyaránt megtehet.

A fizetés pénzneme a magyar forint.

8. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése 

A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát és egyéb helyiségeket. 

– Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik. 

– Vendég fertőző betegségben szenved. 

A felsorolás nem teljes körű, Szolgáltató pedig minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. 

9. A Vendég jogai és kötelességei 

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató a vendégház recepcióján kifüggeszti a vendégházhoz tartozó felügyeleti szerveket. 

A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshelyszolgáltatási szerződés befejezésekor esedékes.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. 

A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet. 

A vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, rendeltetésszerűen köteles használni. 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. 

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. 

A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. 

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában. 

Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vendégház közös használatú területein (kivéve a mellékhelyiségeket) vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. 

A Vendég köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni. 

Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. 

10. Kisállatokkal kapcsolatos rendelkezések 

Kisállatokat a vendégház nem fogad. 

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások szerinti teljesítése. 

Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. A vendégházon belüli területen, valamint a kertben a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a szalonban lévő hangos zenélést. 

11. Kártérítési felelősség 

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek gépjárműében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat – beleértve a lopásokat is – a Vendégek maguk kötelesek viselni. 

A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére páncélszekrényt a vendégházban nem biztosít. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

12. Adatvédelem 

A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv) foglalt rendelkezései megfelelően eljárni. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Infotv. értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a www.vadviragelmenybirtok.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a vendégház recepcióján is elhelyezi. Vitás kérdésekben felek a Szálláshely üzemeltető cég székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF bármilyen nyelvre történő lefordítása esetén, abban bármilyen eltérés mutatkozik, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó. 

13. ÁSZF hatálya 

Jelen ÁSZF 2020. január 1. napjától érvényes és hatályos.